shadow

Beleidsverklaring pedagogisch beleid

Met deze verklaring zijn we de verbintenis aangegaan om heldere gedragsregels vast te leggen omtrent het pedagogisch klimaat in onze lessen.

We erkennen dat onze lesgevers en assistenten bij het verzorgen van hun lessen ook een pedagogische verantwoordelijkheid hebben.

Op het vlak van lessen en wedstrijden zullen we op een evenwichtige wijze vier hoofddoelen nastreven:
 • de ontwikkeling van motorische (technische) vaardigheid;
 • een gezonde en veilige sportbeoefening;
 • een positief zelfbeeld van het kind;
 • de ontwikkeling van goede sociale omgangsvormen van het kind.

Hierbij zullen we ons laten leiden door de behoeften van het kind.

We blijven ons inspannen om alle vormen van discriminatie uit te bannen.

Alle kinderen, ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, geloof, cultuur, eventuele handicap, talent en financiële draagkracht van de ouders/verzorgers, krijgen gelijke kansen om bij ons te sporten en zullen een gelijke professionele begeleiding krijgen, voor zover die tot onze mogelijkheden behoort en we hiertoe de kennis in huis hebben. De indeling in de selecties gebeurt op uitnodiging op basis van talent, vaardigheid en inzet.

We blijven ons inspannen om alle vormen van ongewenst en negatief gedrag uit te bannen.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende, onwenselijke sfeer en gedragingen:
 • het ontbreken van vertrouwen tussen lesgever en kind en tussen lesgevers onderling;
 • gebrek aan aandacht voor het kind;
 • klachten, die niet serieus worden genomen;
 • lesgevers, die zich zelf niet aan de regels houden die ze wel aan de kinderen opleggen;
 • een sfeer, waarin er te weinig ruimte is voor de eigen inbreng van kinderen en/of collega’s;
 • extreem strenge, onvoorspelbare of oneerlijke regels;
 • fysieke en/of mentale straffen;
 • pestgedrag tussen kinderen.

We blijven ons om het volgende klimaat te creëren en te handhaven:

 • Bestuur, lesgevers en coördinatoren zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
 • De lesgevers hebben hart en begrip voor de kinderen.
 • De sportomgeving is veilig en stabiel.
 • De kinderen hebben een goede relatie met de lesgevers.
 • De kinderen krijgen voldoende ruimte in combinatie met de juiste mate van begrenzing.
 • De lesgevers nemen de kinderen serieus en behandelen ze fatsoenlijk en met respect.
 • Er is structuur in de les.
 • De kinderen hebben het gevoel iets te leren en ontvangen positieve feedback over hun ontwikkeling.
 • De onderlinge relatie tussen de kinderen is goed.
 • De kinderen worden aangemoedigd elkaar te helpen bij het aanleren van vaardigheden.
 • De kinderen worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om orde in de les.
 • De kinderen worden aangemoedigd om mee te helpen met het opruimen van toestellen en materialen en om de zaal netjes te houden.
 • Er is sprake van een warme en een ondersteunende aanwezigheid van de lesgevers.
 • Het bestuur is beschikbaar als aanspreekpunt voor de lesgevers en onderhoudt regelmatig contact met de lesgevers ter ondersteuning van het beleid en om kennis te nemen van onregelmatigheden en ongewenste situaties.

We erkennen en aanvaarden dat er bij de beoefening van sport ongelukken en blessures kunnen optreden en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om de kinderen te beschermen:

 • Alle lesgevers hebben een degelijke opleiding, gericht op het op een veilige en verantwoorde wijze aanleren van de technische en motorische vaardigheden.
 • Alle lesgevers volgen geregeld bijscholingen om bij te blijven bij de laatste inzichten en ontwikkelingen in hun vakgebied.
 • Alle lesgevers hebben een EHBO opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden bij.
 • Tijdens de lessen worden hulpmiddelen en toestellen gebruikt die de veilige sportbeoefening ondersteunen.
 • De gemeente draagt zorg voor een jaarlijkse keuring van de toestellen en materialen en ziet erop toe dat eventuele gebreken tijdig worden hersteld.
 • Voor kinderen met een blessure of handicap wordt voorzien in een aangepast trainingsprogramma.